Privacyverklaring

Mirjam van der Pennen, gevestigd aan Philippus de Montestraat 33, 5216 GV, ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn contactgegevens: www.mirjamvanderpennen.nl, Philippus de Montestraat 33, 5216 GV, ’s-Hertogenbosch, 06-20689177.

Persoonsgegevens die wij verwerken: Mirjam van der Pennen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, lijst met contactgegevens van de klant via een app, bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Mirjam van der Pennen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gezondheid, burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Mirjam van der Pennen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van jouw betaling, verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om goederen en diensten bij je af te leveren, Mirjam van der Pennen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Mirjam van der Pennen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, personalia, adres, etc. 7 jaar, i.v.m. wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden: Mirjam van der Pennen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mirjam van der Pennen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Mirjam van der Pennen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mirjam van der Pennen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mirjam@mirjamvanderpennen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mirjam van der Pennen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Mirjam van der Pennen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mirjam@mirjamvanderpennen.nl.

Mirjam van der Pennen

Juni 2018.